۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

این دیگر"درگذشت" نیست،قتل است؛قتل های زنجیره ای برای سرکوب جنبش سبز

متاسفانه "کشته شدن" هدی صابر تائید شدبه تاکید نوشتم"کشته شدن" تا بگویم که متوجه تلاش این روزهای "انصار دوزبازی با الفاظ" و "اصحاب تعدیل کلمات" برای تقلیل "جنایت به مرگ"، و "قتل به فوت" هستم و هستیم।عزت الله سحابی،هاله سحابی و اکنون هدی صابر که از پس اعتصاب غذا در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی خود نیز کشته شد در زندان این دیگر"فوت" و "مرگ" و "درگذشت"نیست،بی شک دشمنان آزادی در حال اجرای دور تازه ای از "حذف" و "قتل های زنجیره ای" آزادیخواهان ایران هستند.
هدی صابر از مرداد 88 در بازداشت بود و پس از آنکه هاله سحابی در مراسم تشییع پیکر ستم دیده و جان آزاده عزت الله سحابی کشته شد،به همراه امیرخسرو دلیر ثانی طی پیامی به مردم اعلام کرد که "ما دو عضو خانواده فکری-سیاسی ملی-مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه 11 خرداد ماه ९० و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از گاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر می زنیم و با آب و چای و قند و نمک، سر می کنیم."

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes