۱۳۸۱ بهمن ۱۶, چهارشنبه

مرد بدون گذشته

مرد بدون گذشته فراتر از آني بود که فکر مي کردم.يک جور هايي تولد دوباره آدمي يا شايد هم دو زندگي براي يک نفر بود.کشف دوباره همه چيز حتا عشق که با يک حادثه آغاز مي شود.امکان آغاز تازه.خوب بود واقعا خوب از آن فيلم هايي که توي آرامش خودش همه چيز را به هم مي ريزد تا آدمي خيلي هم از اميد دور نشود...بعد ديدنش به خودم گفتم زنده باد آغاز و البت اميد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes