۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

قانونی که 70 محله را «غیرقانونی» اعلام کند،قانون است؟

این «غیرقانونی» هم دارد کاربردش را از دست می دهد.بعضی کاربردهایش را پیشتر شنیده بودم و شما هم شنیده اید حتما؛ «کار غیر قانونی»،«رفتار غیرقانونی»،«حکومت غیرقانونی»،«مجلس غیرقانونی»،«ازودج غیر قانونی» و خیلی جاهای دیگر.حتی این اواخر وقتی می خواهند کسی را بگیرند و از زندگی ساقط کنند یک اتهاماتی درست کرده اند مثل «اعتراض غیرقانونی» و «ارتباط غیرقانونی»!
اما این جا یک کاربرد جدید دیدم برای پسوند «غیرقانونی».می فرمایند؛«70 محله به صورت غیرقانونی در مشهد شکل گرفته است»
اگر این آقای میرفندرسکی(اسمش واقعی است) می گفت یک خانه یا کوچه یا خیابان یا حتی یک محله شاید با عقل جور در می آمد ولی من یکی که باور نمی کنم 70 محله غیرقانونی ساخته شده باشد.70 محله با همه خانه ها و خیابان ها و کوچه ها و بچه هایی که دارند مگر می شود غیرقانونی باشند.این ها که یک شبه سبز نشده اند.اصلا قرار بود قانون زندگی ها را بسازد یا خراب کند؟ 
بعد که دقیق تر سخنان گهربار جناب میرفندرسکی را می خوانی،می بینی یک پسوند«غیرقانونی» را گذاشته اند پشت 70 محله تا همه شان را یک جا محروم کنند از همه چیز.
اصلا قانونی که 70 محله را با همه زندگی ها و آدم ها و عشق هایش«غیرقانونی»اعلام کند،قانون است؟

۲ نظر:

  1. نکته ات درست است شهرام جان. وقتی حقوق می خواندم می دیدم که اساسا در تاریخ ، ما آدم ها وقتی با هم زندگی کردیم برای بهتر زندگی کردن قانون وضع کردیم اما گویا در جمهوری اسلامی برای محدودیت زندگی ، قانون می سازند !

    پاسخحذف
  2. قانونی که به نام خدا و به کام .... باشد، آیا به غیر از این می توان انتظار داشت .

    پاسخحذف

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes