۱۳۸۲ اردیبهشت ۲۰, شنبه

کرمان چه خبر

قاضي پرونده قتل هاي کرمان گفته که قاتلان خواسته اند در جريان رسيدگي به پرونده اعمال نفوذ کنند.
گويا در يک سال گذشته ۱۸ نفر در کرمان به قتل رسيده اند که فقط به پرونده ۵ نفرشان رسيدگي مي شود.اين را هم داشته باشيد که در ۱۳ قتل ديگر روش هاي مشابه مورد استفاده قرار گرفته و در اغلب موارد شاهدان ۴ نفر را در پيکان سفيد رنگي مشاهده کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes