۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

سهراب کشان

درد ناک است.این روزها بندگان قدرت که خودشان را تشنه خدمت! معرفی می کردند به کشتار رو آورده اند.سهراب را کشتند،همان طور که ندا را کشتند،و اشکان را و یعقوب را و ده ها ایرانی دیگر را.
آن ها باید بدانند که با سهراب کشان با ندا کشان، با آدم کشی به تنها جایی که می رسند پرتگاهی است که دیکتاتورهای دیگر نیز به همان جا رسیدند و سقوط سرنوشت حتمی همه دیکتاتورها و آدم کش های دنیاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes