۱۳۸۱ مهر ۱۵, دوشنبه

دیروز

ديروز ميزبان يونس شکرخواه و مهدی فرقانی بودم توی روزنامه.و چه چيزها که ياد نگرفتم. ميز گردی بود درباره مطبوعات و البته در همين حدود باقی نماند. بحث کشيد به نظريه های رسانه يی و راستش را بخواهيد شکرخواه در اين زمينه نظرهای بکری دارد که همه بايد بشناسيمش. پيشنهاد می کنم حاصل اين نشست را که توی اعتماد چاپ خواهد شد بخوانيد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes