۱۳۸۱ مهر ۲۲, دوشنبه

دوباره

دوباره آمدی چشم های سياهت را دوختی بهم که چی.اين که اينجا پشت همه لحظه هاست تو نيستی.تو حالا توی خوشبختی خودت غوطه می خوری پس اين سياهی...بعضی ها هیچ وقت به ویرانه یی...توی شعر و سياست و عشق واين همه سردی و سختی.تو هم اگه جام بودی قاطی می کردی يا چيزی تو اين مايه ها...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes